Activities

iKNEX - Association for Interdisciplinary Knowledge Exchange (Thailand)
สมาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้สหวิทยาการ (ประเทศไทย)
[ ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ]
[ ข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ]
Voluntary eXchange of Thailand

Voluntary eXchange of Thailand

https://voluntex.github.io
199/356 Soi Rom Klao 11, San Sab, Min Buri, Bangkok 10510Some of the co-founder

  - นายเมฆินทร์ วรศาสตร์ (นายกสมาคม)
  - น.ส.สุภาวดี จารุธีรนาท (อุปนายก)
  - นายชลทิตย์ รุจิพืช (อุปนายก)
  - นายอังคาร ภุมรินทร์ (กรรมการและปฏิคม)
  - นายเอกพล พบสุขนิรันดร (กรรมการและนายทะเบียน)
  - นายกันตินาท นิธิภรภัทร์ (กรรมการและนายทะเบียน)
  - นายสิรภูมิ เพ็ชรโต (กรรมการและประชาสัมพันธ์)
  - น.ส.ปัทมา ทองประไพ (กรรมการและประชาสัมพันธ์)
  - น.ส.เปมิกา ลิ้มพิทยา (กรรมการและเหรัญญิก)
  - น.ส.ชุติมา สิงห์รอด (กรรมการและเลขานุการ)
  - นายเจษฎา ทองก้านเหลือง (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)